Význam slova ENGEDI

1. Engedi je úkryt v pronásledování

David se zde ukrývá před hněvem a zlými úmysly Saula. Toto místo úkrytu pro něj připravil Hospodin.

Chceme, aby Engedi mohlo sloužit jako chráněné místo těm, kdo prožívají tlak nepříznivých či nesnadných životních okolností - únavy, ztrát, úkolů. Engedi jim má poskytnout možnost odpočinout si, získat nadhled a novou sílu k dalšímu životu.

Bible, 1 Samuelova 24,1 David odtamtud vytáhl a pobýval v pevnostech Én-gedí www.biblenet.cz

2. Engedi je místo zápasu

David se nečekaně v Engedi dostává na důležitou životní křižovatku. Má možnost rychle se vypořádat se Saulem, který se k němu chová nepřátelsky. Rozhoduje se v bázni před Hospodinem konat dobro a prokázat milosrdenství nepříteli.

Chceme, aby Engedi mohlo poskytnout prostor a inspiraci k dořešení důležitých životních rozhodnutí. Engedi by mělo pomoci vyjasnit, o co v mém životě v tuto chvíli běží, a na základě setkání s Hospodinem se rozhodnout dobře.

Bible 1 Samuelova 24,7 Svým mužům řekl:?Chraň mě hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinu pomazaném, a vzíhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný.“ www.biblenet.cz

3. V Engedi se ukazuje pravda

David svůj vleklý spor se Saulem předává Bohu a důvěřuje mu, že on jej rozsoudí správně. V Engedi i Saul Davidovi přiznává, jak věci skutečně jsou. Pravda vychází najevo.

Chceme, aby Engedi bylo místem Hospodinovy přítomnosti a aby při setkání s ním docházelo k vyjasnění, co je dobré a co zlé, co je správné a co špatné.

Bible, 1 Samuelova 24,16 Ať Hospodin vede mou při a rozsoudí nás. Ať přihlédne a rozhodne můj spor a svým rozsudkem mě vysvobodí z tvých rukou www.biblenet.cz

4. Engedi je místo potvrzení

Davidovi se v Engedi dostane ujištění o tom, že navzdory nepřehledným životním okolnostem Boží sliby platí a že Bůh své plány s ním dovede k cíli.

Chceme, aby Engedi bylo místem utvrzení v Božím slovu a ujasnění Božích slibů a plánů. Engedi by mělo sloužit k prohloubení důvěry v Boží lásku a moc a k oživení naděje v něm.

Bible, 1 Samuelova 24,20n Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, cos mi dnes učinil! 21Věru, teď už vím, že kralovat budeš určitě ty. Izraelské království bude v tvých rukou stálé. www.biblenet.cz

5. V Engedi smrt ustupuje životu

Ezechiel vidí Engedi jako místo dříve mrtvé a nyní proměněné pramenem vody tekoucím z Hospodinova chrámu. Tento pramen proměňuje pustinu i mrtvé vody v krajinu plnou života.

Chceme, aby Engedi bylo místo, kde Kristus vítězí nad vinou a Boží Duch nad smrtí. Engedi má sloužit k obnově oddanosti Bohu, k růstu duchovního života a k povzbuzení touhy být užitečný Bohu i lidem, to vše z moci Ducha svatého.

Bible, Ezechiel 47,9n Každý hemžící se živočich bude žít všude, kam se vlévá potok. A ryb bude velmi mnoho. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá. 10I postaví se u něho rybáři; od Én-gedí až k Én-eglajimu se budou rozprostírat sítě. Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho jako ryb ve Velkém moři. www.biblenet.cz

6. V Engedi je Král

Engedi není královský palác, ale pobývá tam král. David bude teprve za krále vyhlášen, ale už nyní mu patří respekt a oddanost.

Chceme, aby Engedi bylo místem živé a zjevné přítomnosti Boží slávy, místem, kde je možné setkat se prostřednictvím Ducha svatého s Ježíšem Kristem jako Vysvoboditelem a Králem. Engedi by mělo sloužit jako brána, kudy je možné vejít do Kristova království, jehož vyhlášení očekáváme.

Bible, 1 Samuelova 24,1n David odtud vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u Én-gedí. 2Když se Saul vrátil ze stíhání Pelištejců, oznámili mu: „Hle, David je v poušti Én-gedí.“ www.biblenet.cz

2012 © Copyright ENGEDI | Všechna práva vyhrazena | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Tvorba: GLIPS.eu